Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.

Emtia nakliyat sigortasında, sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan hasarlar, malların kendi kusuru veya ambalaj yetersizliğinden kaynaklanan hasarlar karşılanmamaktadır.

Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi rizikolar ayrıca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat sigortası sefer esası ile yapılmakta, sürekli sevkıyat yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri yapılmakta ve her seferin bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır.

Emtia nakliyat sigortasında sigortalı, tedbirli davranmak ve naklettirdiği malların korunması için kendine düşen önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca, taşınacak mallarla ilgili olarak sigortacıya verilecek bilgilerin taşıma belgelerindeki bilgilerden farklı olmaması gerekir.

 

Teminatlar

Yük sigortaları için kullanılan 3 teminat vardır.

1- Geniş Teminat
Institute Cargo Clauses (A) 1.1.82 ile verilen teminat aşağıdaki istisnalar haricinde bütün rizikoları teminat altına alır.

– Gizli Kusur
– Kasti Hareket
– Ambalajlanma ve Hazırlanma Yetersizlikleri
– Olağan Hasarlar
– Mali Yükümlülükleri Yerine Getirememe
– Gecikme
– Kasti Zarar
– Savaş ve grev
– Savaş Silahından Doğan Zararlar

2- Dar Teminat
Denizyolunda Institute Cargo Clauses (C) 1.1.82, Demiryolunda Demiryolu Klozu, Karayolunda Kamyon Klozu ile verilen bu teminat taşıma aracının batması, çarpması, karaya oturması, çarpışması, yanması, devrilmesi vb. sonucu taşınan yüke gelebilecek hasarı karşılar.

3- Tam Zıya Teminatı
Tam Zıya Klozu ile verilen bu teminat bilumum masraflar ve avaryalar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ama nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının zıyaı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen zıyaını temin eder.